Stadgar för Sveagardesföreningen

 

Fastställda vid årsmötet 2014-04-29)

Efter föreningsstadgarna följer stadgar för förtjänstmedalj och regler för stipendier.

 

§ 1.

Sveagardesföreningens ändamål är att verka för 

 

 • att sprida kunskap om frågor av betydelse för landet försvars- och säkerhetspolitik, försvars­maktens utveckling och i synnerhet Livgardets roll, såväl nationellt som internationellt,

 

 •  att stärka samhörighet och kamratskap mellan såväl nu tjänstgörande som tidigare personal vid Livgardet, omfattande militär, civil personal samt i förekommande fall även deras anhö­riga. I detta inbegrips också rekryter och f.d. värnpliktiga.

 

 • att medverka till att skapa en god förbandsanda vid Livgardet och desskrigsförband, samt att vårda och utveckla förbandets infanteritraditioner.

 

Föreningen ska även bidra till att vårda samhörigheten mellan de nordiska gardesförbanden och deras kamratföreningar, bland annat genom att delta i traditionellt återkommande gardist­utbyten.

 

§ 2.

Föreningen har sitt säte i Upplands-Bro kommun.

 

§ 3.

Föreningens medlemmar är ordinarie medlemmar, ständiga ordinarie medlemmar, heders­medlemmar samt familjemedlemmar.

 

Hedersmedlem beslutas av årsmötet efter förslag av styrelsen.

Ständig medlem utses inte efter 1992.

 

Medlem kan den bli som är eller har varit anknuten till Livgardet eller dess föregångare, som anställd eller som rekryt eller värnpliktig eller annan person som visat stort intresse för före­ningen.

 

§ 4.

Styrelsen kan utesluta medlem ur föreningen på grund av att

 

 • medlemsavgiften för ett verksamhetsår inte har betalts före 31 mars året efter verksamhetså­ret.

 

 • medlem inte kunnat kontaktas under två år på grund av att adress inte kunnat klarläggas,

 

 • medlemmen motarbetar föreningens syfte och ändamål.

 

§ 5.

Medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår fastställs vid ordinarie höstmöte.

 

Hedersmedlem är befriad från avgift.

 

§ 6.

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande, vice ordförande jämte tio styrelseledamöter. Dessa väljs för en tid av två år.

 

Ordföranden jämte fem ledamöter väljs jämna år. Vice ordförande jämte fem ledamöter väl­js ojämna år.

 

Ordförande och vice ordförande väljs var för sig. Övriga befattningshavare utses inom sty­relsen.

 

Inom styrelsen utses arbetsutskott.

 

Styrelsen utser representant till Svea Livgardes stiftelse och vid behov även övrig represen­tation.

 

Styrelsen är beslutför då fem ledamöter närvarar.

 

Föreningens firma tecknas av ordföranden. Föreningens firma tecknas avseende bankkonto av vice ordföranden och kassaförvaltaren i förening. Föreningens plusgiro tecknas av kassaförvaltaren.

 

§ 7.

Arbetsutskott ska med ledning av de direktiv som styrelsen och föreningen givit, utarbeta för­slag till verksamhet inom föreningen.

 

§ 8.

Styrelsen beslutar om utdelning av föreningens stipendium samt föreningens förtjänstmedalj. Kriterier för utdelning m.m. framgår av bilagda statuter.

 

§ 9.

Valberedningen, som består av tre ledamöter, varav en sammankallande, lämnar förslag till årsmötet på ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter, två revisorer samt två ersättare för dessa. Valberedning väljs av årsmötet.

 

§ 10.

Föreningens arbets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

 

Föreningens årsberättelse och räkenskaper överlämnas av kassaförvaltaren till föreningens re­visorer senast den 1 april.

 

§ 11.

Årsmöte äger rum före maj månads utgång. Kallelse ska av styrelsen utfärdas senast 30 dagarföre tidpunkt för årsmötet. Vid årsmötet ska följande punkter behandlas:

 

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 4. Mötets behöriga utlysande
 5. Årsberättelse för verksamhetsåret
 6. Redogörelse för verksamhetsårets räkenskaper
 7. Revisionsberättelse för verksamhetsåret
 8. Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse
 9. Val av ordförande
 10. Val av vice ordförande
 11. Val av styrelseledamöter
 12. Val av två revisorer jämte suppleanter för dessa
 13. Val av valberedning
 14. Övriga frågor
 15. Mötets avslutande

 

§ 12

Ordinarie höstmöte äger rum före november månads utgång. Kallelse ska av styrelsen utfärdas senast 30 dagarföre tidpunkt för mötet. Vid höstmötet ska följande punkter behandlas:

 

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 4. Mötets behöriga utlysande
 5. Fastställande av verksamhetsplan med budget för nästa verksamhetsår
 6. Fastställande av årsavgift för nästa verksamhetsår
 7. Övriga frågor
 8. Mötets avslutande

 

§ 13

Extra föreningsmöte äger rum, när styrelsen finner det nödvändigt eller när minst 25 med­lemmar har begärt detta. Kallelse ska ske senast15dagar före tidpunkt för mötet.

Extra föreningsmöte ska endast avhandla den eller de frågor som påkallat mötet.

 

Vid extra föreningsmöte ska följande punkter behandlas:

 

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 4. Mötets behöriga utlysande
 5. Den/de påkallade frågorna
 6. Mötets avslutande

 

§ 14

Beslut vid årsmöte, ordinarie höstmöte och extra föreningsmöte fattas med enkel röstövervikt, om inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Ärende avgörs genom öppen omröstning, såvida inte sluten omröstning begärs.

 

Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden företräder, utom vid val, då lottning ska företas.

 

Röstberättigad vid föreningens möten är hedersmedlemmar, ständiga ordinarie medlemmar samt de ordinarie medlemmar och familjemedlemmar som har betalt årsavgiften för aktuellt verksamhetsår.

 

Röstberättigade vid möte ska framgå av upprättad röstlängd

 

§ 15.

Föreningsmedlem, som önskar få ärende behandlat vid årsmöte eller ordinarie höstmöte, ska skriftligen inge detta till styrelsen senast vid mars resp. septembers månads utgång.

 

§ 16.

Beslut om ändringar av dessa stadgar erfordrar godkännande av två tredjedelar av de närva­rande röstberättigade, dels vid ett årsmöte,dels vid ett ordinarie höstmöte eller extra före­ningsmöte eller i den omvända mötesordningen.

 

§17.

Beslut om föreningens upplösning ska, för att vara giltigt, fattas vid två på varandra följande årsmöten och vid vart och ett av dessa, biträtts av tre fjärdedelar av de närvarande röstberätti­gade.

 

Föreningens kvarvarande ekonomiska tillgångar ska vid upplösning tilldelas Svea Livgardes stif­telse.

 

Kvarvarande lager av presentartiklar ska dock tilldelas Föreningen Soldathemmet vid Livgar­det om detta är möjligt.

 

Föreningens handlingar och övriga (tradi­tions)föremål överlämnas till lämpligt arkiv och/eller till regementets traditionsrum (motsv.) om detta är möjligt.

 

 

Bestämmelser för Sveagardesföreningens förtjänstmedalj

 

(Bestämmelserna beslutade vid styrelsemötet den 11 juni 2012.) 

 

 1. Medaljens åt­sida (framsidan) visar lilla riksvapnet omgivet av texten SVEAGARDESFÖRENINGEN. Frånsidan (baksidan) är blank. På frånsidan ingraveras inne­havarens namn och datum för tilldelning. 

           Medaljen bärs i gult band med två smala silverränder på vardera sidan. 

 

      2.  Medaljen indelas i två klasser, medalj i guld och medalj i silver.

 

      3.  Medalj i guld utdelas för mycket förtjänstfulla insatser inom föreningen eller i stödet av föreningens verksamhet.

           Medalj i silver utdelas för förtjänstfulla insatser inom föreningen eller i stödet av föreningens verksamhet samt efter 50

           års medlemskap i föreningen.

           Både guld- och silvermedaljerna kan i undantagsfall även utdelas för andra förtjänstfulla insatser.

           Medaljen kan tilldelas både svenska och utländska medborgare.

 

 1. Förslag att tilldela någon Sveagardesföreningens förtjänstmedalj insänds skriftligt till föreningens styrelse. Förslaget ska vara väl motiverat och beskriva den/de gärningar som bör belönas.

 

 1. Beslut att tilldela någon medalj fattas av föreningens styrelse. Styrelsen utarbetar riktlinjer för rutiner och beslut om förvaltning och tilldelning av föreningens medalj.

 

 1. Medaljen bör normalt utdelas under högtidliga former, t.ex. vid föreningens årsmöte.

 

 1. Register förs över vilka som erhållit föreningens medalj. För föreningsmedlem görs också en notering i föreningens medlemsregister.

 

 1. Medaljen har inte Försvarsmaktens tillstånd att bäras till Försvarsmaktens uniformer.

 

 

 

 

 

Regler för Sveagardesföreningens stipendium

 

 • Reglerna är första gången antagna vid Sveagardesföreningens styrelsemöte 2013 01 21
 • Ändringar av reglerna har beslutats vid följande mö­ten enligt följande:

 

§

Datum

Typ av möte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakgrund

 

1 §

Sveagardesföreningens stipendium ut­görs av ett årligt   belopp, vars totala storlek beslutas vid årsmöten. 

2 §

Beslutat belopp disponeras av styrelsen för Sveagardesföreningen att förvaltas i en­lighet med dessa regler. 

Beloppet kan i sin helhet utgöra ett stipendium eller uppdelat, utgöra flera mindre stipendier. 

Allmänt stipendium

 

3 §

Stipendiet kan tilldelas en eller flera personer i syfte att: 

 • premiera gjorda insatser för Livgardet 
 • premiera gjorda insatser för Sveagardesföreningen

Stu­die-stipendium

 

4 §

Stipendiet kan, efter ansökan, tilldelas anställd vid LG med det huvudsakliga syftet att främja studier eller studieresa med följande inriktning:  

 • språkstudier i utlandet, i först hand engelska, tyska, franska, spanska eller ryska, med inriktning på tjänst i militär miljö  
 • studier i utlandet med inriktningen att få en större förstå­else för landets och/eller organisationens militära förmåga och närvaro i olika konflikt­områ­den  
 • tekniska studier i utlandet med inriktningen att få en större förstå­else för landets och/eller organisationens militära tekniska förmåga och när­varo i olika konfliktområ­den 

Vem kan er­hålla stipendium

 

5 §

Stipendium kan tilldelas både anställd personal vid Livgardet och med­lem i Sveagardesföreningen.

Stipendium kan tilldelas en person flera gånger, dock ej mer än ett per period mellan två på varandra följande årsmöten.

Ansökan eller förslag till stipen­dium

 

6 §

En medlem eller flera medlemmar tillsammans eller   styrelsen får föreslå vem som bör tilldelas ett stipendium.

7 §

Förslag eller ansökan om att erhålla ett stipendium insänds till föreningens styrelse.

8 §

Avser ansökan eller förslag ett studiestipendium ska det framgå var och hur studi­erna kommer att/är tänkta att bedrivas, vilka förberedelser som är nöd­vändiga att vidta eller redan är vidtagna, vilka kostnader som bedöms vara förknippade med studierna samt hur studie­resultat avses att ut­nyttjas.

Beredning och beslut

 

9 §

Beredning av en ansökan eller förslag till stipendium sker i en särskild stipendieberedningsgrupp. Gruppen skall be­stå av tre medlemmar och väljas vid årsmötet, efter förslag av valberedningen.

Förslag att tilldela någon ett stipendium överlämnas av gruppen till föreningens styrelse för beslut.

10 §

Styrelsen beslutar vid ordinarie eller extra styrelsesamman­träde om en stipendieansökan skall beviljas eller inte samt om stipendiebeloppets storlek.


 

Särskilt för stu­diestipendium

 

11 §

Sveagardesföreningen och dess styrelse ikläder sig inget an­svar gentemot stipendiater för händelser före, under eller efter de stu­dier eller den stu­dieresa som ett stipendium avser.

12 §

Av ett beviljat studiestipendiebelopp utbetalas två tredjedelar till sti­pen­diaten före det att studierna eller studieresan påbörjas. Resterande be­lopp ut­betalas efter det att en studierapport har inlämnats och godkänts av styrelsen.

14 §

Stipendiaten insänder senast sex veckor efter avslu­tade studier eller stu­dieresa, en studierapport till sty­relsen.

Rapporten ska bl.a. innehålla om syftet uppnåddes, var och hur studi­erna eller studieresan slutligen be­drevs, om förbere­delserna som vidtogs var relevanta, vilka kostnader som förknippades med studierna samt vilka all­männa erfarenheter som dragits under tiden för stu­dierna.

Återbetalnings-skyldighet

 

15 §

En stipendiat kan bli helt eller delvis återbetalningsskyldig av tilldelat stipendium, om detta inte använts i enlighet med beslutets lydelse om stipendium.

Arkivering 

 

16 §

Studierapporter förvaras under minst fem år hos styrelsen. Handlingarna ska vara möjliga att ta del av för medlemmar i föreningen.

Övrigt

 

17 §

Styrelsen får ut­arbeta närmare bestämmelser och handläggnings­ru­tiner för ovanstående stipendier. Dessa bestäm­melser och rutiner ska hållas aktuella och åtkomliga för föreningens medlemmar.