Stadgar för Sveagardesföreningen                      (senaste ändring vid årsmötet 2010-04-20)   

§ 1.Sveagardesföreningens ändamål är att verka för att sprida kunskap om frågor av betydelse för landet försvars- och säkerhetspolitik, försvarsmaktens utveckling och i synnerhet därvid Livgardets roll, såväl nationellt som internationellt,·  att stärka samhörighet och kamratskap mellan såväl nu tjänstgörande som tidigare personal vid Livgardet, omfattande militär, civil personal samt i förekommande fall även deras anhöriga. I detta inbegrips också rekryter och f.d.värnpliktiga.·  att medverka till att skapa en god förbandsanda vid Livgardet och dess insatsförband, samt att vårda och utveckla förbandets infanteritraditioner. Föreningen skall även bidra till att vårda samhörigheten mellan de nordiska gardesförbanden och deras kamratföreningar, bland annat genom att delta i traditionellt återkommande gardistutbyten. 

§ 2.Föreningen har sitt säte i Upplands-Bro kommun. 

§ 3.Föreningens medlemmar är ordinarie medlemmar, ständiga ordinarie medlemmar, hedersmedlemmar samt familje-medlemmar. Hedersmedlem beslutas av årsmötet efter förslag av styrelsen.Ständig medlem utses ej efter 1992. Medlem kan den bli som är eller har varit anknuten till Livgardet eller dess föregångare, som anställd eller som rekryt eller värnpliktig eller annan person som visat stort intresse för föreningen. 

§ 4. Styrelsen kan utesluta medlem ur föreningen på grund av att·medlemsavgiften för föregående kalenderår inte betalts före 31 mars efterkommande år att medlem inte kunnat kontaktas under två år på grund av att adress ej kunnat klarläggas att medlemmen motarbetar föreningens syfte och ändamål.    

§ 5.Medlemsavgift fastställs av årsmötet att gälla från nästkommande verksamhetsår. Hedersmedlem är befriad från avgift.  

§ 6.Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande, vice ordförande jämte tio styrelseledamöter. Dessa väljes för en tid av två år. Ordföranden jämte fem ledamöter väljes jämna år. Vice ordförande jämte fem ledamöter väljes ojämna år.Ordförande och vice ordförande väljes var för sig. Övriga befattningshavare utses inom styrelsen. Inom styrelsen utses arbetsutskott. Styrelsen utser representant till Svea Livgardes stiftelse och vid behov även övrig representation. Styrelsen är beslutför då fem ledamöter närvarar. Föreningens firma tecknas av ordföranden.Föreningens firma tecknas avseende bankkonto av vice ordföranden och kassaförvaltaren i förening.Föreningens plusgiro tecknas av kassaförvaltaren. 

§ 7. Det åligger arbetsutskottet att med ledning av de direktiv som styrelsen och föreningen givit, utarbeta förslag till verksamhet inom föreningen. Sådana förslag fastställs av styrelsen. 

§ 8.Styrelsen beslutar om utdelning av föreningens traditionsstipendium samt föreningens förtjänstmedaljer. Kriterier för utdelning mm framgår av bilagda statuter.(Under utarbetande) 

§ 9.Valberedning som skall bestå av tre ledamöter varav en sammankallande, lämnar förslag till årsmötet på ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter, två revisorer samt två ersättare för dessa. Valberedning väljs av årsmötet. 

§ 10.Föreningens arbets- och räkenskapsår skall sammanfalla med kalenderår. Föreningens räkenskaper skall av kassaförvaltaren överlämnas till föreningens revisorer senast den 1 april.   

§ 11.Årsmötet skall äga rum före maj månads utgång. Kallelse skall av styrelsen utfärdas senast  30 dagar före tidpunkt för årsmötet.
Vid årsmötet skall följande punkter behandlas.

1.                   Hälsning
2.                   Mötets öppnande
3.                   Mötets behöriga utlysande
4.                   Val av två justeringsmän tillika rösträknare
5.                   Årsberättelse för verksamhetsåret
6.                   Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret
7.                   Revisionsberättelse för verksamhetsåret
8.                   Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse
9.                   Fastställande av årsavgift för nästa verksamhetsår
10.                 Val av ordförande
11                  Val av vice ordförande
12.                 Val av styrelseledamöter
13.                 Val av två revisorer jämte suppleanter för dessa
14.                 Val av valberedning
15.                 Övriga frågor
16.                 Mötets avslutande 

§ 12. Beslut vid årsmöte eller extra föreningsmöte fattas med enkel röstövervikt, därest ej annat föreskrivs i dessa stadgar. Ärende avgörs genom öppen omröstning såvida inte sluten omröstning påkallas. Uppstår lika röstetal gäller den mening som ordföranden företräder, utom vid val där lottning skall företas. 

§ 13.Till extra möte kallas, då styrelsen finner det erforderligt eller då minst 25 medlemmar så påkallar. Kallelse skall ske senast 15 dagar före tidpunkt för mötet.Extra föreningsmöte skall endast avhandla den eller de frågor som påkallat mötet. 

§ 14.Föreningsmedlem, som önskar få ärende behandlat vid årsmöte, skall skriftligen till styrelsen inge detta senast 45 dagar före mötet. 

§ 15.Beslut om ändringar av dessa stadgar erfordrar godkännande av två tredjedelar av de närvarande röstberättigade, dels vid ett årsmöte, dels vid ett extra föreningsmöte eller i den omvända mötesordningen. 

§16.Beslut om föreningens upplösning skall för att vara giltigt fattas vid två på varandra följande årsmöten och vid vart och ett av dessa biträtts av trefjärdedelar av de närvarande röstberättigade. Föreningens kvarvarande ekonomiska tillgångar skall vid upplösning tilldelas Svea Livgardes stiftelse.Kvarvarande lager av presentartiklar skall dock tilldelas Föreningen Soldathemmet vid Livgardet.