Bäste Kamrat och Föreningens Förtjänstmedaljer

Gåvor

Gåvor till nedanstående verksamhet eller till Gardistubyte liksom julhälsning i Sveagardesbladet kan sättas in på föreningens plusgirokonto 2925-6. Märk betalningen med "Stipendier, Gardistutbyte eller Julhälsning" och Ditt namn.

Om priset till Bäste Kamrat.

Priset utgörs av en tennfigur föreställande en gardist i m/ä i glaskupa med tillhörande graverad silverplåt.
Priset ges till den soldat som under sin värnpliktstjänsgöring, både i och utanför tjänsten, alltid ställt upp för sina kamrater. Soldaten har har uppvisat stor lojalitet mot sitt förband och sina kamrater. Soldaten är lyhörd och hjälpsam mot kamrater som har det svårare.
Bäste kamrat utses vid pluton inom 7.bat och Livkomp.
Urval i form av nominering av kandidater görs av de värnpliktiga vid respektive kompani. Röstning organiseras av kompaniets förtroendevalda.
Utdelning sker under högtidliga former i anslutning till en gemensam uppställning med 7. bat och Livkomp enligt förbandschefs bestämmande.

Statuter för utdelande av föreningens förtjänstmedaljer.

Medalj i guld utdelas för mycket förtjänstfulla insatser inom föreningen eller i stödet av föreningens verksamhet.
Medalj i silver utdelas för förtjänstfulla insatser inom föreningen eller i stödet av föreningens verksamhet samt efter 50 års medlemskap  i  föreningen.
Både guld- och silvermedaljerna kan, efter styrelsebeslut,  i undantagsfall även utdelas  för andra förtjänstfulla insatser.

 

Regler för Sveagardesföreningens stipendium

  

  • Reglerna är första gången antagna vid Sveagardesföreningens styrelsemöte 2013 01 21
  • Ändringar av reglerna har beslutats vid följande mö­ten enligt följande:

  

§

Datum

Typ av möte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bakgrund

 

1 §

Sveagardesföreningens stipendium ut­görs av ett årligt   belopp, vars totala storlek beslutas vid årsmöten. 

2 §

Beslutat belopp disponeras av styrelsen för Sveagardesföreningen att förvaltas i en­lighet med dessa regler. 

Beloppet kan i sin helhet utgöra ett stipendium eller uppdelat, utgöra flera mindre stipendier. 

Allmänt stipendium

 

3 §

Stipendiet kan tilldelas en eller flera personer i syfte att: 

  • premiera gjorda insatser för Livgardet 
  • premiera gjorda insatser för Sveagardesföreningen

Stu­die-stipendium

 

4 §

Stipendiet kan, efter ansökan, tilldelas anställd vid LG med det huvudsakliga syftet att främja studier eller studieresa med följande inriktning:  

  • språkstudier i utlandet, i först hand engelska, tyska, franska, spanska eller ryska, med inriktning på tjänst i militär miljö  
  • studier i utlandet med inriktningen att få en större förstå­else för landets och/eller organisationens militära förmåga och närvaro i olika konflikt­områ­den  
  • tekniska studier i utlandet med inriktningen att få en större förstå­else för landets och/eller organisationens militära tekniska förmåga och när­varo i olika konfliktområ­den 

Vem kan er­hålla stipendium

 

5 §

Stipendium kan tilldelas både anställd personal vid Livgardet och med­lem i Sveagardesföreningen.

Stipendium kan tilldelas en person flera gånger, dock ej mer än ett per period mellan två på varandra följande årsmöten.

Ansökan eller förslag till stipen­dium

 

6 §

En medlem eller flera medlemmar tillsammans eller   styrelsen får föreslå vem som bör tilldelas ett stipendium.

7 §

Förslag eller ansökan om att erhålla ett stipendium insänds till föreningens styrelse.

8 §

Avser ansökan eller förslag ett studiestipendium ska det framgå var och hur studi­erna kommer att/är tänkta att bedrivas, vilka förberedelser som är nöd­vändiga att vidta eller redan är vidtagna, vilka kostnader som bedöms vara förknippade med studierna samt hur studie­resultat avses att ut­nyttjas.

Beredning och beslut

 

9 §

Beredning av en ansökan eller förslag till stipendium sker i en särskild stipendieberedningsgrupp. Gruppen skall be­stå av tre medlemmar och väljas vid årsmötet, efter förslag av valberedningen.

Förslag att tilldela någon ett stipendium överlämnas av gruppen till föreningens styrelse för beslut.

10 §

Styrelsen beslutar vid ordinarie eller extra styrelsesamman­träde om en stipendieansökan skall beviljas eller inte samt om stipendiebeloppets storlek.


 

Särskilt för stu­diestipendium

 

11 §

Sveagardesföreningen och dess styrelse ikläder sig inget an­svar gentemot stipendiater för händelser före, under eller efter de stu­dier eller den stu­dieresa som ett stipendium avser.

12 §

Av ett beviljat studiestipendiebelopp utbetalas två tredjedelar till sti­pen­diaten före det att studierna eller studieresan påbörjas. Resterande be­lopp ut­betalas efter det att en studierapport har inlämnats och godkänts av styrelsen.

14 §

Stipendiaten insänder senast sex veckor efter avslu­tade studier eller stu­dieresa, en studierapport till sty­relsen.

Rapporten ska bl.a. innehålla om syftet uppnåddes, var och hur studi­erna eller studieresan slutligen be­drevs, om förbere­delserna som vidtogs var relevanta, vilka kostnader som förknippades med studierna samt vilka all­männa erfarenheter som dragits under tiden för stu­dierna.

Återbetalnings-skyldighet

 

15 §

En stipendiat kan bli helt eller delvis återbetalningsskyldig av tilldelat stipendium, om detta inte använts i enlighet med beslutets lydelse om stipendium.

Arkivering 

 

16 §

Studierapporter förvaras under minst fem år hos styrelsen. Handlingarna ska vara möjliga att ta del av för medlemmar i föreningen.

Övrigt

 

17 §

Styrelsen får ut­arbeta närmare bestämmelser och handläggnings­ru­tiner för ovanstående stipendier. Dessa bestäm­melser och rutiner ska hållas aktuella och åtkomliga för föreningens medlemmar.