In memoriam

Vår hedersordförande har lämnat kamratkretsen

Bengt Selander var ordförande i Sveagardesföreningen 1988-1992 och blev efter sin avgång föreningens ende hedersordförande 1993.

Den siste sekundchefen och hederssubalternen, som var född i Amiralitetsförsamlingen i Stockholm, blev 94 år och 79 dagar. Bengt Selander var sedan många år cancerdrabbad och fick sedan i somras flera månaders avancerad vård i hemmet. Bengts bortgång kom inte överraskande, men det är ändå mycket tragiskt att han lämnat kamratkretsen.

Bengt Selander blev officersaspirant först i Flottan 1941 och sedan vid Kavalleriet 1944, när han började som värnpliktig vid Livregementets husarer. Han tillhörde 1947 års officerskurs. Efter sedvanliga kavallerikurser och subalterntjänstgöring vid K 3, tjänstgjorde han – formellt tillhörande Älvsborgs regemente - under två år vid Svea livgardes garnisonskompani 1952-53. Han var förbandschef vid Livgardesskvadronen 1955. När han genomgick högre stabsutbildning vid KHS 1959-61 hade han redan tjänstgjort såväl vid Skövde försvarsområdesstab som vid Neutrala övervakningskommissionen i Korea. Som generalstabsofficer tjänstgjorde Bengt i Försvarsstaben under 1960-talet vid Allmänna avdelningen och som ÖB adjutant under tre år. Sin trupptjänst fullgjorde han som skvadronschef vid Norrlands dragoner samt som bataljonschef och utbildningsofficer vid Hallands regemente. Under sina tre år vid I 16 och därefter som överste och chef för Arméns underofficersskola under två år var Bengt krigsplacerad som brigadchef.

Bengt Selander, som var HMK adjutant sedan 1969, kom till Svea livgarde våren 1974 och var först sekundchef och från 1 jan 1975 regementschef, men med fortsatt rätt att kalla sig sekundchef. Under sina år vid regementet var han först chef för Roslagsbrigaden och från 1978 chef för 4.fördelningen. När Bengt lämnade Svea livgarde efter sex år – hösten 1980 – avslutade han sin officerskarriär som försvarsattaché i Paris under tre år, med sidoackreditering som försvarsattaché i Bryssel 1980-81 och i Rom 1980-83. Från 1983 var han militär rådgivare till Hägglund & Söner och mellan 1988-1992 generalsekreterare i Allmänna försvarsföreningen. Från 1992 var Bengt ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien.

Vi saknar en synnerligen duglig yrkesman och kamrat. Bengt var, som den hederssubaltern han var, mycket uppskattad inte minst av de yngre officerarna som han hade ett särskilt gott öga till. Många har varit gäst i hans och hustru Ullas bostad när han bjöd subalternofficerare på mycket uppskattade middagar.