Reportage från genomförd verksamhet.

För att komma till föreningens fotoalbum - klicka här.

Julaftonsmottagning

Sedvanlig julaftonsmottagning genomfördes i Riddarhuset då förre regementschefen Christer Tistam avtackades för allt stöd med en grenadjärofficer i tenn med regementets fana i stor salut och Stig Wahlström medaljerades för 50-årigt medlemskap.

Föreningsmästerskap i skytte

Lördagen den 6 maj samlades ett antal föreningsmedlemmar för att skjuta pistol och ak 5 med rödpunktssikte . Ett uppskattat arrangemang som styrelsen arbetar för att organisera även nästa år.

Danska gardister i Stockholm 

Så var det då äntligen dags igen för ett gardistutbyte med danskarna. Även denna gång bjöds danskarna på ett späckat program med besök i stadshuset, Vasamuseet, Stockholms slott med mera. Då utbytet är inom norden så var det en självklarhet att bara prata svenska och danska med varandra. Till en början tog det lite längre tid att förstå varandra men ganska snart flöt samtalen på utan större begränsningar. Vilken fantastisk helg det blev, ett stort tack till Sveagardesförening samt soldater och officerare ur Livgardets infanteri!       

 

Den första dagen bestod av förevisning av närövningsområdet i Kungsängen samt av kasernerna. Vid ett tillfälle utmanades danskarna i lerduveskytte vilket svenskarna lyckades vinna med en lerduva!

Under rundturen visades även den 12:e motoriserades skyttebataljonens nya pansarterrängbil 360

Ett mycket uppskattat inslag under rundturen var att få skjuta musköt. Detta ordnades av kungliga Svea Livgardes Musketerarkår med Kapten Sten Aleman i spetsen.  

Den anrika kavallerikasern visades upp samt vår vackra mäss.

 

Vid besöket i stadshuset bjöds vi på lunch av 1:e vice ordförande i Stockholms kommunfullmäktige Margareta Björk samt fick en guidad tur. 

 

På en av tavlorna i stadshuset sågs denna vackra livgardist.  Vilket är hans namn?

Det svensk-danska gardistutbytet samlat för gruppbild här på trappan utanför Militärhögskolan Karlberg.

 

Som del av programmet så besöktes Vasamuseet. På bilden ses Sveagardesföreningens representant Kn Anders Ahlner tillsammans 1.serg Christian Nielsen ur Livbataljon.   

 

Infanteriet löste av Kavalleriet och bjöd på parad av världsklass!

Glada danskar upplever Stockholm ”by night”

Tomas Bill

 

 

Spikning av Livgardets nya fanor

Fredagen den 8 april var föreningen inbjuden till en ceremoni vid Armémuseum. Undertecknad var inbjuden att slå i en spik och när vi anlände till museet gavs möjlighet för ytterligare en medlem att slå i en spik. Bilder på chefen för Livgardet, undertecknad, Åke Öhrström och den färdiga fanan nedan . Läs mer här om ceremonin och tillverkningen av fanan.

 Chefen för Livgardet spikar

 Ordförande spikar

Åke Öhrström spikar

Kronfänriken visar upp den färdispikade fanan.

 

Rikshemvärnschefens föredrag

Den 16 mars samlades 30 föreningsmedlemmar till föredrag av Rikshemvärnschefen som berättade om det nya hemvärnet som numera är organiserade i bataljoner och genomför förbandsövningar om en vecka på återkommande fasta tider. Hv-bat är numera både välövade och välutrustade med bl.a. 12 cm grk i vissa förband. Hemvärnets personalstyrka uppgår till ca hälften av Försvarsmaktens personalstyrka eller ca 22 000. Efter föredraget gick vi till bords under trevlig samvaro.

Livgardet 495 år

Den 14 januari deltog föreningen i regementets 495-årsfirande med lunch för de som så önskade, besök i regementsmuseet, chefen för Livgardets genomgång, ceremoni i gymnastiksalen (flyttad inomhus p.g.a. rådande kyla) och efterföljande måltid och samkväm. En trevlig dag i goda kamraters sällskap som gav oss närvarande en inblick i regementets framtida utveckling.

 

Julaftonsmottagning 2015

Drygt 50 medlemmar slöt upp vid årets mottagning i Riddarhuset som besöktes av bl.a. kommendanten och överkommendanten i Stockholm, överste Christer Tistam och generallöjtnant Dennis Gyllensporre samt chefen för Livbataljonen överstelöjtnant Rickard Bengtsson. I samband med mottagningen hade ordförande den äran att hälsa två nya medlemmar välkomna, Johannes Harg och Carl-Adam Drakenberg. Carl-Adam har varit tidigare medlem, men gick ur föreningen i samband med att han slutade i Försvarmakten, men har nu valt att återvända till vår gemenskap. De båda förärades föreningens kavajnål. I samband med mottagningen avtackades kronfänriken för väl förättat värv under året och i anslutning till den efterföljande vaktavlösningen på Stockholms slott överlämnade föreningen via förgående års pågående gevärspost en gåva till årets pågående gevärspost.

 

 

Mottagare av Sveagardesföreningens stipendium för att premiera gjorda insatser för Livgardet!

Vid en ceremoni under infanteridagen den 5 nov tilldelades fanjunkare Mattias Axelsson ett stipendium enligt nedan: 

 

                              

 

Sveagardesföreningens

STIPENDIUM

om 5000 kronor tilldelas;

Fanjunkare Mattias Axelsson 

För att premiera gjorda insatser för Livgardet

Mattias leder all sorts verksamhet genom föredömets makt.

Med brinnande engagemang utvecklar han krigsförbandet i stort och smått.

Han är mycket uppskattad som chef, ledare, soldat och kamrat!

Han är specialistofficer vid livgardets infanteri och sätter en standard för andra att följa!

Granhammar 5 november 2015

Leif Ölmeborg

Sveagardesföreningen

Föreningen representerades av sex medlemmar som även deltog i den efterföljande mycket trevliga middagen med avslutande samkväm på mässen. 

Ordf överlämnar stipendiet som avslutning på en ceremoni utanför Granhammar herrgård efter genomförd befälsutbildningsdag.

 

 

Nordiskt ordförandemöte i Oslo 2015-06-12--14

Fredagen den 12 juni genomförde HMK av Norge den årliga inspektionen av sitt garde tillsammans med kronprinsen. HMK inspekterade varje man i det uppställda gardet varefter bäste soldat erhöll "Kongens ur" som skänks av det norska gardistförbundet. Årligen väljs också bäste officer som erhåller en sabel som bekostas av en före detta brigadchefs stiftelse. Efter detta hade HMK en mottagning på officersmässen där han personligen hälsade på var och en av det närvarande och stannade under en dryg timme för diskussioner med officerarna. HMK besöker regementet vid tre tillfällen varje år och visar stort personligt intresse för verksamheten. På lördagen genomfördes förhandlingar mellan det norska och danska gardistförbundet och Sveagardesföreningen varvid ett samarbetsavtal undertecknades rörande bl.a. fortsatt traditionellt gardistutbyte. Under söndagen besöktes gardets dag som blev avslutning på vårt besök. Vi tackar Anders Beredsen som är president i det norska gardesförbundet tillsammans med Egil Nilsen från förbundsstyrelsen och Hans Erik Grimsrud som är ordförande i Oslo och Akershus gardistförening för ett fantastiskt fint värdskap under vårt besök.

Leif Ölmeborg

Avlämning till HMK

 Avlämning

Visitation

Visitation

 Bäste soldat

Förbimarsch

 Förbimarsch

 

Årsmötet 2015

Vid årsmötet, som innehöll sedvanliga årsmötesförhandlingar, diskuterades också ett av styrelsen föreslaget namnbyte till Livgardesföreningen. Bakgrunden till förslaget är bl.a. att styrelsen vid rekryteringskontakter med dagens livgardister har noterat att vissa har svårigheter att identifiera sig med Sveagardesföreningen, som av några anses vara en förening för tidigare sveagardister (d.v.s. tjänstgörande före 2000 då Livgardet bildades) och av andra att vara en pensionärsförening. Vissa anser att det är en infanteriförening och då är endast en mycket begränsad del av dagens Livgarde "rekryteringsbart". För att vidga rekryteringsbasen och undvika att föreningen "dör ut" har namnbytet föreslagits. Även efter namnbytet kommer föreningen att verka i enlighet med stadgarnas ändamål:

  • att sprida kunskap om frågor av betydelse för landet försvars- och säkerhetspolitik, försvars­maktens utveckling och i synnerhet Livgardets roll, såväl nationellt som internationellt, 
  • att stärka samhörighet och kamratskap mellan såväl nu tjänstgörande som tidigare personal vid Livgardet, omfattande militär, civil personal samt i förekommande fall även deras anhö­riga. I detta inbegrips också rekryter och f.d. värnpliktiga. 
  • att medverka till att skapa en god förbandsanda vid Livgardet och desskrigsförband, samt att vårda och utveckla förbandets infanteritraditioner.

Då namnbytet är en stadgeändring kommer frågan att lyftas vid ett andra föreningsmöte för att leva upp till kravet i stadgarnas § 16.

Vidare informerades om planerna att fira föreningens 90-årsdag med en middag på Granhammarsmässen i maj nästa år.

Avslutningsvis informerade chefen för MUST, generalmajor Gunnar Karlson; om sin verksamhet vilket var mycket uppskattat av närvarande medlemmar.

Mötet avslutades med en italiensk buffé och fortsatt trevlig samvaro.

 C MUST och statsheraldikern Henrik Klackenberg

Leif Ölmeborg